اطلاعاتی بیشتر درباره ایمپلنت یا کاشت دندان

تمامی شکل های رایج جایگزینی دندان مانند بریج یا دندان های مصنوعی با ایمپلنت دندان می توانند جایگزین شوند. اگر شما فقط یک دندان طبیعی خود را از دست داده اید، فقط به یک ایمپلنت نیاز دارید تا دندان جدید جایگزین شود. برای فضاهای بزرگتر که با از دست دادن دو، سه و یا تعداد بیشتری دندان ایجاد شده است، ضرورتا برای هر دندان یک ایمپلنت مورد نیاز نیست اگرچه تعداد دقیق ایمپلنت ها به کیفیت و حجم استخوان در هر منطقه بستگی دارد.

اطلاعات بیشتر